Những tác phẩm nổi bật của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một sự nghiệp văn học, báo chí có giá trị lớn lao, với những tác phẩm đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo. TƯỢNG BÁC HỒ BẰNG ĐỒNG NGỒI VIẾT SÁCH LOẠI NHỎ ĐỂ BÀN CAO 20 CM Giá: Liên hệ Tượng Đồng về Hồ Chủ Tịch …